Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

Platné a účinné od 1.6.2023

 

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, tj. společností DF Partner s.r.o., č.p. 165, 763 15 Neubuz, Česká republika, www.dfpartner.czIČ: 00545503, DIČ: CZ00545503, E-mail: dfpartner@dfpartner.cz, tel.: +420 575 571 100, fax: +420 575 571 101 zapsané do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 67 („Společnost“) a „Kupujícím“ (zákazníkem) vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu zboží a Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit Společnosti kupní cenu.

 

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK A KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka je závazným návrhem k uzavření Kupní smlouvy a lze ji realizovat těmito způsoby:

  • objednávkou z e-shopu www.plastove-obaly.cz
  • elektronickou poštou na adrese plastoveobaly@dfpartner.cz
  • prostřednictvím obchodního zástupce Společnosti;
  • telefonicky na telefonním čísle +420 575 571 111;

Provozní doba pro příjem telefonických objednávek je v pracovní den od 07:00 hod do 15:30 hod.

Pro dlouhodobou a opakovanou spolupráci Společnost zpravidla uzavírá s Kupujícím Rámcovou Kupní Smlouvu („RKS“). Kupní smlouva, případně RKS a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Uzavřením Kupní smlouvy nebo RKS Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

U Zboží označeného "Zakázková výroba" si Společnost vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Kupující neakceptuje minimální výrobní dávku a termín dodání.

 

CENY A DODACÍ PODMÍNKY

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží (plastových obalů a příslušenství) a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.

Ceny jsou uvedeny bez dopravy a řídí se doložkou EXW, na vyžádání může Společnost nacenit zajištění dopravy, která je následně uhrazena Kupujícím společně s kupní cenou za zboží. V případě vlastní dopravy musí Kupující nahlásit datum a čas plánovaného přistavení vozu - termín je platný po akceptaci ze strany Společnosti.

Minimální objednací množství (mimo Zboží označeného "Zakázková výroba") je jedna ucelená paleta, není-li uvedeno jinak (typicky příslušenství). Cena palety je zahrnuta v ceně zboží (u celopaletových odběrů) a je nevratná.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Základní formou úhrady první objednávky je předplatba na základě proforma faktury, při sjednání RKS je možné tuto formu pro opakované objednávky nahradit bezhotovostní platbou na účet Společnosti se splatností do 14 dnů od vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.

Proforma faktura či běžná faktura za příslušenství (rozprašovače, uzávěry apod.) je vystavena samostatným dokladem.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Společnost si vyhrazuje právo zastavit dodávky zboží v případě, že Kupující je v prodlení s placením ceny byť jen jedné z dříve uskutečněných dodávek, a to až do úplného zaplacení ceny zboží ze všech předchozích dodávek.

 

PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí vzniku škody přechází na Kupujícího v momentě předání a převzetí zboží, vlastnické právo k dodanému zboží vzniká Kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny.

Kupující nebo jeho zástupce je povinen si zboží při předání řádně prohlédnout, zkontrolovat jeho množství a jakost, a ihned, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dní ode dne předání zboží, Společnosti tyto Zjevné vady oznámit a detailně popsat zjištěnou vadu.

Na pozdější reklamace tohoto typu vad nebude brán zřetel.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby prodávající ve své databázi zpracovával a uchovával osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 pro účely plnění předmětu smlouvy a pro plnění úkolů uložených zákonem nebo marketingovým účelům. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před neoprávněným užitím.

 

OBCHODNÍ NABÍDKA

Odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek uděluji souhlas se zasíláním obchodně marketingových materiálů od společnosti DF Partner s.r.o. Tento souhlas se uděluje na dobu 6 měsíců.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí výhradně podle práva České republiky a že se případné spory pokusí odstranit společným jednáním. Pokud nedojde k odstranění sporu dohodou, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.

Jakékoli vedlejší úmluvy či změny těchto podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu.